Những thảo nguyên xanh mượt, những cánh đồng trù phú trên cao nguyên. Ba…

June 15, 2019