Một cảnh quan rất hiếm khi có tại Bakhan Village Resort khi trước khu…

August 4, 2019