Lại một ngày nắng đẹp trên Làng Bakhan ! It’s a sunny day again…

June 28, 2019