Đạp xe quanh Làng Bakhan để ngắm cảnh và tìm hiểu văn hoá địa…

July 27, 2019