Chiều qua có bão, Bakhan có nhiều nhà bị mất nóc. Bão chưa tan…

July 4, 2019