Bakhan Village Resort – Khan Hạ, Bakhan, Mai Châu, Hoà Bình, Việt Nam (Model:…

August 24, 2019