Bakhan Village Resort – Khan Hạ, Bakhan, Mai Châu, Hoà Bình, Việt Nam

May 29, 2019