Bakhan Village Resort – Khan Hạ, Bakhan, Mai Châu, Hoà Bình, Việt Nam

June 11, 2019