Bakhan Village Resort – Khan Hạ, Bakhan, Mai Châu, Hoà Bình, Việt Nam

May 21, 2019