Bakhan Village Resort – Khan Hạ, Ba Khan, Mai Châu, Hoà Bình, Việt Nam…

July 22, 2019