Bakhan rất dễ mưa, nhưng khi đã mưa thì rất đẹp. Nếu đến Bakhan…

July 13, 2019